This website is currently under review / Mae'r wefan hon yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd

Rydym yn gwneud Cymru'n arweinydd wrth fynd i'r afael ag ACE ac atal.

Sefydlwyd Ganolfan Cymorth ACE i’ch cefnogi i wneud newidiadau sy’n gwneud Cymru’n arweinydd wrth fynd i’r afael ag ACE a’i atal. Gan weithio gyda chi, ein cenhadaeth yw rhannu syniadau a dysgu, a herio a newid ffyrdd o weithio felly gyda’n gilydd, rydym yn torri cylch ACE.

Gan weithio gyda chi, ein cenhadaeth yw rhannu syniadau a dysgu, ac i herio a newid ffyrdd o weithio felly gyda’n gilydd, rydym yn torri cylch ACEs.

Ein 5 Nod

Rhannu hysbysrwydd a gwybodaeth am ACEs, gwrando a gweithio gydag asiantaethau partner sy’n ymgysylltu â chymunedau, plant a theuluoedd i ganfod atebion fydd yn gweithio.

Rhannu tystiolaeth am beth mae sefydliadau yn gallu gwneud yn wahanol i helpu atal a lliniaru ACEs, a sut maen nhw’n cynorthwyo’r rheini sydd wedi profi ACEs neu drawma.

Datblygu gwybodaeth a sgiliau ymhlith gweithwyr proffesiynol, er mwyn iddynt herio rhwydweithiau mewnol ac allanol a gyrru newid.

Dysgu oddi wrth ein gilydd, rhannu gwybodaeth a darparu arbenigedd sy’n arwain at weithredu.

Gyrru newid trwy ffyrdd heriol o weithio, ledled Cymru.

 

 

 

Cwrdd â’r Tîm

Mae gan y Ganolfan Gymorth ACE arbenigedd sector, gyda thîm sy’n angerddol am yr agenda ACE ac yn eich helpu i ddod yn Ymwybodol o ACE ac yn wybodus am drawma yn ymarferol.

 

JOANNE HOPKINS

CYFARWYDDWR CANOLFAN GYMORTH ACE

“Fy uchelgais drwy gydol fy ngyrfa fu gwneud gwahaniaeth, a cheisio a manteisio ar gyfleoedd i wneud hynny. Mae rhai o’m cyflawniadau mwyaf balch hefyd wedi llywio fy mywyd. Datblygais y Strategaeth gyntaf i ddileu trais yn erbyn menywod a merched ar gyfer Llywodraeth y DU, rhywbeth sy’n dal i fod yn uchafbwynt proffesiynol i mi, ac hyd heddiw rwy’n angerddol am fynd i’r afael â phob math o drais ar sail rhywedd a’r anghydraddoldeb mewn cymdeithas sy’n sail iddo. Yr wyf wedi bod yn hyrwyddwr amrywiaeth a chynhwysiant yn y Swyddfa Gartref ers blynyddoedd lawer, gan gynnwys cadeirydd rhwydwaith Menywod y Swyddfa Gartref ac uwch noddwr y rhwydwaith cydraddoldeb rhywiol.

Fy uchelgais yw cymryd y sgiliau a’r arbenigedd rwyf wedi’u caffael o 18 mlynedd yn y sector cyhoeddus a chyflawniadau academaidd i barhau i ddatblygu fy ngwybodaeth am yr hyn sy’n gwneud gwahaniaeth i bobl, dysgu a pharhau i ddysgu, yn academaidd ac yn unig o brofi gwrando ac ymgysylltu â phobl. A chefnogi eraill i wireddu eu gobeithion, eu breuddwydion a’u huchelgeisiau. Ac i fy nheulu fod yn falch o’r hyn rwy’n ei wneud.”

VICKY JONES

ARWEINYDD GOGLEDD CYMRU

Fy uchelgais yw rhoi’r wybodaeth am ACE ac effaith trawma ac adfyd yn nwylo’r cyhoedd a chreu cymunedau sy’n seiliedig ar Drawma sy’n meithrin cyd-gymdogion, sy’n tyfu cymdogaethau caredig a thosturiol ac sy’n cydnabod pobl yn gyntaf ac yn meithrin gwydnwch ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol.

Rwy’n hynod falch fy mod wedi gweithio ym maes camddefnyddio sylweddau am yr 20 mlynedd diwethaf, yn ffurfiannol fel ymarferydd rheng flaen a rheolwr gwasanaeth ac yn fwy diweddar mewn Comisiynu.  Rwyf wedi gweithio mewn amrywiaeth o amgylcheddau gwahanol yn amrywio o leihau niwed i wasanaethau sy’n canolbwyntio ar adferiad.  Rwy’n angerddol am adferiad ac yn cydnabod bod teithiau pobl yn unigryw.

Er mai camddefnyddio sylweddau yw fy maes gwybodaeth a phrofiad arbenigol, nid yw hyn byth ar ei ben ei hun, sydd wedi rhoi cipolwg rheng flaen ar ffactorau bregusrwydd a’u heffaith. Mae fy ngyrfa waith wedi rhychwantu awdurdodau lleol, byrddau iechyd a mudiadau’r sector gwirfoddol, ac am y 14 mlynedd diwethaf rwyf wedi bod yn gweithio o fewn amgylchedd partneriaeth ar draws ffiniau sefydliadol cymhleth.

Yn bwysicaf oll, rwy’n Fam i ddwy ferch ifanc sy’n hoffi fy nghawn ar flaenau fy ngwneud ond sy’n fy ysbrydoli a’m hysgogi bob dydd i fod eisiau gwneud gwahaniaeth cadarnhaol ac ystyrlon lle rwy’n byw ac yn gweithio.

NATALIE BLAKEBOROUGH

RHEOLWR HYFFORDDI, STRATEGAETH A DATBLYGU SGILIAU

“Rwyf wedi gweithio yn y trydydd sector trais arbenigol yn erbyn menywod a merched ers 13 mlynedd mewn rolau cymorth rheng flaen ac uwch reolwyr ac mae fy mhrofiad gwaith a’m haddysg cyn hyn mewn gwaith ieuenctid mewn sefydliadau awdurdodau lleol a thrydydd sector. Credaf yn gryf fod buddsoddi mewn pobl ifanc yn helpu i feithrin gwydnwch ac yn eu cefnogi i gyflawni eu potensial llawnaf.

Mae gennyf ddiddordeb cryf, ac yr wyf yn teimlo’n gryf yn ei gylch, yn atal adfyd a thrawma rhag digwydd yn y lle cyntaf, ond hefyd o ran atal niwed pellach drwy gael cymunedau a gwasanaethau gwybodus ar gael i’r rhai sy’n ei brofi. Fy ngwaith diweddaraf fu datblygu ar ddull system gyfan o fynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a merched – “Newid sy’n Para” Cymorth i Fenywod Cymru. Drwy’r gwaith hwn rwyf wedi gweld drosom fy hun na fydd hyfforddi unigolion yn unig yn gweithio i gyflawni newid parhaol, mae angen i ni gysylltu’r dotiau a sicrhau bod y systemau rydym yn gweithio ynddynt yn galluogi newid yn hytrach na’i wrthsefyll.

Mae fy ngyrfa wedi’i llunio gan y profiadau lle mae menywod, plant a phobl ifanc wedi ymddiried digon ynof i gerdded ochr yn ochr â nhw yn eu taith adfer. Yn anffodus, mae’r profiad hwn hefyd wedi amlygu lle mae systemau’n methu unigolion, ond yr wyf wedi ei gwneud yn ddyhead personol i herio’r methiannau hynny yn y system lle bynnag y mae fy ngyrfa yn mynd â mi, fel ein bod yn mynd y tu hwnt i ddogfennu dysgu a gwthio am newid gwirioneddol fel na fydd unrhyw blentyn, person ifanc neu oedolyn sy’n wynebu adfyd a thrawma yn methu yn y dyfodol.

Rôl bwysicaf fy mywyd yw bod yn fam i’m merch ac mae fy ymgyrch bob dydd yn cael ei thanio drwy wybod ei bod yn fy ngwylio i, a menywod eraill, yn ymladd dros gydraddoldeb fel bod ganddi ddyfodol heb wahaniaethu.”

JOE BROMWELL

RHEOLWR CYMORTH Y RHAGLEN

Ymunodd Joe â Sefydliad Iechyd y Byd yn 2018 gan gefnogi’r Rhaglen Gweithredu Cynnar Gyda’n Gilydd. Mae Joe yn rheolwr prosiect profiadol sy’n darparu cyswllt rhwng Iechyd Cyhoeddus Cymru, pedwar heddlu Cymru, CEMS a phartneriaid ehangach. Mae Joe hefyd yn rhoi cymorth i’r Rhaglen Menywod mewn Cyfiawnder, sy’n mabwysiadu dull amlasiantaethol o weithredu’r Glasbrint Troseddau Benywaidd yng Nghymru.

ELLIE TOLL

RHEOLWR CYMORTH BUSNES

Rwy’n cael fy ysbrydoli gan y gwaith sy’n digwydd yn y Ganolfan ACE, rydym wedi gweld cymaint o newid yn barod ac y mewn dwy flynedd, rwy’n gwybod y byddwn wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i fynd i’r afael ag ACE yng Nghymru. Fy uchelgais yw cynorthwyo’r tîm yn eu holl fentrau, yn enwedig wrth drefnu digwyddiadau sy’n ennyn diddordeb pobl yn y genhadaeth hon ac yn cefnogi’r tîm gyda’u holl weithgareddau.

SAMIA ADDIS

UWCH GYNORTHWY-YDD YMCHWIL IECHYD Y CYHOEDD

“Rwy’n ymchwilydd sydd â diddordeb arbennig yn iechyd a lles plant a phobl ifanc. Mae gennyf brofiad o weithio ar amrywiaeth o brosiectau ymchwil sy’n ymwneud ag iechyd a gofal cymdeithasol, yn enwedig profiad defnyddwyr gwasanaethau a gweithredu gwelliannau i wasanaethau. O fewn y Ganolfan Gymorth ACE, byddaf yn cynnal adolygiad tystiolaeth o’r hyn sy’n gweithio o ran atal ac ymyrryd yn gynnar mewn ACE ar lefel gymunedol; disgwylir i’r adolygiad gael ei gwblhau ym mis Medi 2021.”

HUW WILLIAMS

YMCHWILYDD

Rwy’n ymchwilydd sy’n arwain ar werthusiad y Glasbrintiau Cyfiawnder Ieuenctid a Throsedd Benywod. Ar hyn o bryd rydw i’n gweithio ar fanylebau ymchwil ar gyfer y Gwasanaeth Ymweliadol Mam a phecyn hyfforddi sy’n wybodus ar ryw a thrawma. Rwyf hefyd yn cwblhau darn sy’n cymharu dau werthusiad o’r dull Enhanced Case Managment. Mae’r darnau hyn yn ceisio cyfarwyddo’r gwerthusiad o wahanol wasanaethau a fydd yn ei dro yn darparu argymhellion ar gyfer cyflwyniadau pellach.

EMMA SHEERAN

YMCHWILYDD

Rwy’n ymchwilydd sy’n gweithio ar brosiect yn Hwb Cymorth ACE i ddeall yn well y cyfleoedd atal sylfaenol ar gyfer menywod sy’n profi ACE cyn ymuno â’r system cyfiawnder troseddol. Bydd y prosiect hwn yn datblygu ac yn profi ymagwedd at gefnogi menywod yng Nghymru sydd wedi profi ACEs a thrawma pan ydynt yn oedolion ac sydd mewn perygl o fynd i mewn i’r system cyfiawnder troseddol i atal menywod rhag troseddu.

HENRIETTA OKUNZUWA

SWYDDOG CYMORTH PROSIECT

Rwy’n Swyddog Cymorth Prosiect sydd wedi ymuno â’r tîm i gefnogi gwaith Pecyn Cymorth TrACE yng Nghymru sy’n cynorthwyo sefydliadau i ymgorffori arferion sy’n ymwybodol o drawma ac sy’n ymwybodol o ACE. Rwyf wedi gweithio o’r blaen fel Swyddog Cymorth Prosiect gwirfoddol yn fy eglwys leol a rolau Cefnogi Prosiectau o fewn amgylcheddau ariannol.

Yn fy amser hamdden, rwyf wrth fy modd yn ymarfer corff ac yn treulio amser gyda fy mhlant.

EMMA HOWELLS

ARWEINYDD CAMDDEFNYDDIO SYLWEDDAU

“Rwyf wedi gweithio yn y sector camddefnyddio sylweddau am y 17 mlynedd diwethaf i ddechrau fel gweithiwr rheng flaen ac yna fel arweinydd tîm yn gwasanaethu’r tair sir, sef Sir Benfro, Ceredigion a Sir Gaerfyrddin ar gyfer Gwasanaeth Pobl Ifanc Barod – Dewisiadau. Rwy’n angerddol am leihau niwed ac adferiad ac wedi cael y fraint o fod yn rhan o deithiau cymaint o bobl ifanc. Mae fy ngyrfa wedi canolbwyntio’n bennaf ar blant a phobl ifanc o fewn y maes camddefnyddio sylweddau, ac mae hyn wedi fy ysbrydoli i ymuno â Hyb ACES i arwain y ffordd i’r sector camddefnyddio sylweddau gael ei hysbysu gan TrACE. Rwy’n credu ym mhwysigrwydd creu amgylchedd sy’n cofleidio caredigrwydd, diolchgarwch a gofal gyda thosturi. Fy ngwerthoedd craidd yw ymddiriedaeth, gonestrwydd, tryloywder, empathi ac agwedd gadarnhaol y byddaf yn dod â mi i’r rôl newydd hon.

Yn ogystal â hyn dwi’n fam i Megan sy’n 23 a Rowan sy’n 15, dwi’n dyheu am fod yn fodel rôl positif iddyn nhw. Rwyf wrth fy modd yn cerdded ac mae gennyf dri chi hardd sy’n fy nghadw’n brysur. Rwyf wedi ymuno â dosbarth ioga yn ddiweddar ac yn mwynhau myfyrdod dan arweiniad.”

CATRIN LYDDON

YMCHWILYDD

Mae Catrin yn ymchwilydd gyda diddordeb brwd mewn ymchwil iechyd y boblogaeth a chymhwyso hyn yn ymarferol. Mae ganddi brofiad o ddylunio, rheoli a chyflwyno prosiectau ymchwil gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau sy’n briodol i gwestiwn yr ymchwil neu’r testun sy’n cael ei astudio.Mae Catrin yn brofiadol mewn syntheseiddio canfyddiadau ar gyfer ystod eang o randdeiliaid mewn fformat clir a hawdd ei ddeall sy’n addas i’r gynulleidfa.

Mae Catrin yn awyddus i ddatblygu ei diddordebau ymchwil ym meysydd anghydraddoldeb iechyd, cyflyrau cronig, iechyd a lles, iechyd y boblogaeth, ac ACEs. Bydd Catrin yn cydweithio i ddeall dulliau lleol a rhanbarthol sy’n cael eu rhoi ar waith i greu Cymru sy’n wybodus am drawma ac ACE.

MENU

FWYDLEN

Back
Back