This website is currently under review / Mae'r wefan hon yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd

Rydym yn gwneud Cymru'n arweinydd wrth fynd i'r afael ag ACE ac atal.

Sefydlwyd Ganolfan Cymorth ACE i’ch cefnogi i wneud newidiadau sy’n gwneud Cymru’n arweinydd wrth fynd i’r afael ag ACE a’i atal. Gan weithio gyda chi, ein cenhadaeth yw rhannu syniadau a dysgu, a herio a newid ffyrdd o weithio felly gyda’n gilydd, rydym yn torri cylch ACE.

Gan weithio gyda chi, ein cenhadaeth yw rhannu syniadau a dysgu, ac i herio a newid ffyrdd o weithio felly gyda’n gilydd, rydym yn torri cylch ACEs.

Ein 5 Nod

Rhannu hysbysrwydd a gwybodaeth am ACEs, gwrando a gweithio gydag asiantaethau partner sy’n ymgysylltu â chymunedau, plant a theuluoedd i ganfod atebion fydd yn gweithio.

Rhannu tystiolaeth am beth mae sefydliadau yn gallu gwneud yn wahanol i helpu atal a lliniaru ACEs, a sut maen nhw’n cynorthwyo’r rheini sydd wedi profi ACEs neu drawma.

Datblygu gwybodaeth a sgiliau ymhlith gweithwyr proffesiynol, er mwyn iddynt herio rhwydweithiau mewnol ac allanol a gyrru newid.

Dysgu oddi wrth ein gilydd, rhannu gwybodaeth a darparu arbenigedd sy’n arwain at weithredu.

Gyrru newid trwy ffyrdd heriol o weithio, ledled Cymru.

 

 

 

Cwrdd â’r Tîm

Mae gan y Ganolfan Gymorth ACE arbenigedd sector, gyda thîm sy’n angerddol am yr agenda ACE ac yn eich helpu i ddod yn Ymwybodol o ACE ac yn wybodus am drawma yn ymarferol.

 

JOANNE HOPKINS

CYFARWYDDWR CANOLFAN GYMORTH ACE

“Fy uchelgais drwy gydol fy ngyrfa fu gwneud gwahaniaeth, a cheisio a manteisio ar gyfleoedd i wneud hynny. Mae rhai o’m cyflawniadau mwyaf balch hefyd wedi llywio fy mywyd. Datblygais y Strategaeth gyntaf i ddileu trais yn erbyn menywod a merched ar gyfer Llywodraeth y DU, rhywbeth sy’n dal i fod yn uchafbwynt proffesiynol i mi, ac hyd heddiw rwy’n angerddol am fynd i’r afael â phob math o drais ar sail rhywedd a’r anghydraddoldeb mewn cymdeithas sy’n sail iddo. Yr wyf wedi bod yn hyrwyddwr amrywiaeth a chynhwysiant yn y Swyddfa Gartref ers blynyddoedd lawer, gan gynnwys cadeirydd rhwydwaith Menywod y Swyddfa Gartref ac uwch noddwr y rhwydwaith cydraddoldeb rhywiol.

Fy uchelgais yw cymryd y sgiliau a’r arbenigedd rwyf wedi’u caffael o 18 mlynedd yn y sector cyhoeddus a chyflawniadau academaidd i barhau i ddatblygu fy ngwybodaeth am yr hyn sy’n gwneud gwahaniaeth i bobl, dysgu a pharhau i ddysgu, yn academaidd ac yn unig o brofi gwrando ac ymgysylltu â phobl. A chefnogi eraill i wireddu eu gobeithion, eu breuddwydion a’u huchelgeisiau. Ac i fy nheulu fod yn falch o’r hyn rwy’n ei wneud.”

VICKY JONES

ARWEINYDD GOGLEDD CYMRU

Fy uchelgais yw rhoi’r wybodaeth am ACE ac effaith trawma ac adfyd yn nwylo’r cyhoedd a chreu cymunedau sy’n seiliedig ar Drawma sy’n meithrin cyd-gymdogion, sy’n tyfu cymdogaethau caredig a thosturiol ac sy’n cydnabod pobl yn gyntaf ac yn meithrin gwydnwch ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol.

Rwy’n hynod falch fy mod wedi gweithio ym maes camddefnyddio sylweddau am yr 20 mlynedd diwethaf, yn ffurfiannol fel ymarferydd rheng flaen a rheolwr gwasanaeth ac yn fwy diweddar mewn Comisiynu.  Rwyf wedi gweithio mewn amrywiaeth o amgylcheddau gwahanol yn amrywio o leihau niwed i wasanaethau sy’n canolbwyntio ar adferiad.  Rwy’n angerddol am adferiad ac yn cydnabod bod teithiau pobl yn unigryw.

Er mai camddefnyddio sylweddau yw fy maes gwybodaeth a phrofiad arbenigol, nid yw hyn byth ar ei ben ei hun, sydd wedi rhoi cipolwg rheng flaen ar ffactorau bregusrwydd a’u heffaith. Mae fy ngyrfa waith wedi rhychwantu awdurdodau lleol, byrddau iechyd a mudiadau’r sector gwirfoddol, ac am y 14 mlynedd diwethaf rwyf wedi bod yn gweithio o fewn amgylchedd partneriaeth ar draws ffiniau sefydliadol cymhleth.

Yn bwysicaf oll, rwy’n Fam i ddwy ferch ifanc sy’n hoffi fy nghawn ar flaenau fy ngwneud ond sy’n fy ysbrydoli a’m hysgogi bob dydd i fod eisiau gwneud gwahaniaeth cadarnhaol ac ystyrlon lle rwy’n byw ac yn gweithio.

MATTHEW MORGAN

ARWEINYDD SECTOR AR GYFER ADDYSG BELLACH

“Dros yr 16 mlynedd diwethaf, mae fy ngyrfa broffesiynol wedi’i hanelu at gefnogi pobl ifanc mewn amrywiaeth o ffyrdd. Rwyf wedi gweithio ochr yn ochr â hwy i gynorthwyo gyda’u datblygiad personol a chymdeithasol, yn aml ar adegau pan fyddant wedi bod mewn sefyllfaoedd anodd ac wedi cael profiadau bywyd negyddol sydd wedi effeithio ar eu lles. Rwyf wedi ymfalchïo’n fawr ac yn llawenydd wrth eu gweld yn goresgyn ac yn llwyddo drwy gydol yr amseroedd hyn ac mae’n rhywbeth yr wyf wedi’i gael yn werth chweil ar lefel bersonol. Mae rheoli tîm o Fentoriaid yng Ngholeg Sir Gâr wedi fy ngalluogi i gynllunio a datblygu arferion gwaith allweddol ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal a Gofalwyr Ifanc ac Oedolion yn y sefydliad.

Gall y cyfnod pontio i bobl ifanc sy’n dechrau addysg bellach fod yn gyfnod llawn straen ac rwyf wedi gyrru rhaglen ymlaen sy’n cydnabod ac yn cefnogi ein dysgwyr drwy’r broses hon. Unwaith eto, mae hyn wedi bod yn un o’m hangerdd yr wyf wedi bod yn ddigon ffodus i’w ddatblygu ac yn rhywbeth yr wyf wedi cael fy ngwobrau’n aruthrol ag ef drwy fod yn rhan fach o’u taith.

Rwyf bellach yn wirioneddol gyffrous a gwerthfawrogol o’r cyfle i yrru’r arfer gwybodus ACE yn ei flaen o fewn Addysg Bellach. Rwy’n ffodus iawn i fod yn rhan o dîm mor angerddol, gwybodus a phrofiadol yn y Ganolfan Gymorth ACE. Rwy’n edrych ymlaen at y diwrnod lle mae pawb yn chwarae rhan i gefnogi pobl mewn ffordd wybodus am ACE.”

NATALIE BLAKEBOROUGH

RHEOLWR HYFFORDDI, STRATEGAETH A DATBLYGU SGILIAU

“Rwyf wedi gweithio yn y trydydd sector trais arbenigol yn erbyn menywod a merched ers 13 mlynedd mewn rolau cymorth rheng flaen ac uwch reolwyr ac mae fy mhrofiad gwaith a’m haddysg cyn hyn mewn gwaith ieuenctid mewn sefydliadau awdurdodau lleol a thrydydd sector. Credaf yn gryf fod buddsoddi mewn pobl ifanc yn helpu i feithrin gwydnwch ac yn eu cefnogi i gyflawni eu potensial llawnaf.

Mae gennyf ddiddordeb cryf, ac yr wyf yn teimlo’n gryf yn ei gylch, yn atal adfyd a thrawma rhag digwydd yn y lle cyntaf, ond hefyd o ran atal niwed pellach drwy gael cymunedau a gwasanaethau gwybodus ar gael i’r rhai sy’n ei brofi. Fy ngwaith diweddaraf fu datblygu ar ddull system gyfan o fynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a merched – “Newid sy’n Para” Cymorth i Fenywod Cymru. Drwy’r gwaith hwn rwyf wedi gweld drosom fy hun na fydd hyfforddi unigolion yn unig yn gweithio i gyflawni newid parhaol, mae angen i ni gysylltu’r dotiau a sicrhau bod y systemau rydym yn gweithio ynddynt yn galluogi newid yn hytrach na’i wrthsefyll.

Mae fy ngyrfa wedi’i llunio gan y profiadau lle mae menywod, plant a phobl ifanc wedi ymddiried digon ynof i gerdded ochr yn ochr â nhw yn eu taith adfer. Yn anffodus, mae’r profiad hwn hefyd wedi amlygu lle mae systemau’n methu unigolion, ond yr wyf wedi ei gwneud yn ddyhead personol i herio’r methiannau hynny yn y system lle bynnag y mae fy ngyrfa yn mynd â mi, fel ein bod yn mynd y tu hwnt i ddogfennu dysgu a gwthio am newid gwirioneddol fel na fydd unrhyw blentyn, person ifanc neu oedolyn sy’n wynebu adfyd a thrawma yn methu yn y dyfodol.

Rôl bwysicaf fy mywyd yw bod yn fam i’m merch ac mae fy ymgyrch bob dydd yn cael ei thanio drwy wybod ei bod yn fy ngwylio i, a menywod eraill, yn ymladd dros gydraddoldeb fel bod ganddi ddyfodol heb wahaniaethu.”

JOE BROMWELL

RHEOLWR CYMORTH Y RHAGLEN

Ymunodd Joe â Sefydliad Iechyd y Byd yn 2018 gan gefnogi’r Rhaglen Gweithredu Cynnar Gyda’n Gilydd. Mae Joe yn rheolwr prosiect profiadol sy’n darparu cyswllt rhwng Iechyd Cyhoeddus Cymru, pedwar heddlu Cymru, CEMS a phartneriaid ehangach. Mae Joe hefyd yn rhoi cymorth i’r Rhaglen Menywod mewn Cyfiawnder, sy’n mabwysiadu dull amlasiantaethol o weithredu’r Glasbrint Troseddau Benywaidd yng Nghymru.

ELLIE TOLL

RHEOLWR CYMORTH BUSNES

“Rwy’n cael fy ysbrydoli gan y gwaith sy’n digwydd yn y Ganolfan ACE, rydym wedi gweld cymaint o newid yn barod ac y mewn dwy flynedd, rwy’n gwybod y byddwn wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i fynd i’r afael ag ACE yng Nghymru. Fy uchelgais yw cynorthwyo’r tîm yn eu holl fentrau, yn enwedig wrth drefnu digwyddiadau sy’n ennyn diddordeb pobl yn y genhadaeth hon ac yn cefnogi’r tîm gyda’u holl weithgareddau.”

SAMIA ADDIS

UWCH GYNORTHWY-YDD YMCHWIL IECHYD Y CYHOEDD

“Rwy’n ymchwilydd sydd â diddordeb arbennig yn iechyd a lles plant a phobl ifanc. Mae gennyf brofiad o weithio ar amrywiaeth o brosiectau ymchwil sy’n ymwneud ag iechyd a gofal cymdeithasol, yn enwedig profiad defnyddwyr gwasanaethau a gweithredu gwelliannau i wasanaethau. O fewn y Ganolfan Gymorth ACE, byddaf yn cynnal adolygiad tystiolaeth o’r hyn sy’n gweithio o ran atal ac ymyrryd yn gynnar mewn ACE ar lefel gymunedol; disgwylir i’r adolygiad gael ei gwblhau ym mis Medi 2021.”

MENU

FWYDLEN

Back
Back