This website is currently under review / Mae'r wefan hon yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd

 

Pecyn e-Ddysgu ACEs

Rydym yn falch o gyhoeddi y gellir cyrchu’r pecyn e-Ddysgu Cyflwyniad i Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACEs) yn Dysgu@Cymru.

Mae’r cwrs e-ddysgu yn addas ar gyfer holl staff gwasanaethau cyhoeddus a sefydliadau’r trydydd sector yng Nghymru.

 Mae’r cwrs yn cwmpasu:

  • Beth yw Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACEs)
  • Cyffredinrwydd ACEs yng Nghymru
  • Y risgiau sy’n gysylltiedig ag ACEs a’u heffaith trwy gydol bywyd
  • Beth i’w wneud i atal ac ymateb i ACEs.

Gellir cyrchu’r e-ddysgu naill ai fel cyflwyniad byr i ACEs neu fel rhagarweiniad ar gyfer hyfforddiant dilynol. Disgrifir enghreifftiau o becynnau hyfforddi sector-benodol ym Mhrosbectws Hyfforddiant Hwb ACE; mae’r pecynnau hyn yn adeiladu ar hanfodion ACEs ac yn archwilio beth mae gwybodus am drawma yn ei olygu i’r sector yn ymarferol.

Dilynwch y camau isod i gael mynediad at y cwrs:

  1. Ewch i wefan Dysgu@Cymru trwy’r ddolen hon https://learning.wales.nhs.uk/login/index.php
  2. Mewngofnodwch neu gliciwch “mewngofnodi fel gwestai”
  3. Ar ôl mewngofnoditeipiwch ACE yn y blwch chwilio a gwasgwch enter
  4. Cliciwch deitl y cwrs Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod
  5. Nodwch allwedd y cyfrinair – ACE
  6. I ddechrau’r hyfforddiant, cliciwch yr eicon ACEs gwyrdd

Sylwch – Os yw sefydliadau am gael dysgwyr yn eu sefydliad i hunan-gofrestru er mwyn cipio pwy sy’n cwblhau’r cwrs, gallwn weithio gyda chi i ddarparu’r lefel berthnasol o fynediad.

Os ydych am gael y lefel hon o fynediad, cysylltwch â ni drwy ACE@wales.nhs.uk

Hyfforddiant E-Ddysgu – Cyflwyniad wedi’i Recordio

MENU

FWYDLEN

Back
Back