Come to our next event / Dewch i'n digwyddiad nesaf

Sail Wybodaeth

Rhennir llwyth o ddogfennau ac adnoddau defnyddiol isod i’ch helpu i ddod yn ymwybodol o ACE a gweithredu. Rydyn ni eisiau tyfu’r Sail Wybodaeth hon, felly anfonwch unrhyw adnoddau pellach atom ni rydych chi’n meddwl y gallai eraill elwa ohonyn nhw.

Arweiniad cryno i ddeall Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod ac ymagwedd wybodus at Drawma ac ACE (trACE)

Plentyndod Addysg Uwch yng Nghymru sy’n Wybodus am Drawma ac ACEs Papur Gweledigaeth

Llyfryn cymorth amlieithog COVID-19 ar gyfer ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Fframwaith Sgiliau a Gwybodaeth

Mae Fframwaith Sgiliau a Gwybodaeth ACE yn nodi’r wybodaeth a’r sgiliau ar gyfer tair lefel o’r gweithlu. Mae unigolion sy’n seiliedig ar ACE yn meithrin perthnasoedd â phobl, gan edrych y tu hwnt i symptomau ac ymddygiadau a dangos caredigrwydd, tosturi a dealltwriaeth. Mae pobl â sgiliau ACE yn ymarferwyr myfyriol ac yn dangos eu rôl eu hunain wrth fynd i’r afael ag ACEs. Mae ‘Dylanwadwyr’ ACE yn datblygu ac yn cynnal diwylliant organig a chefnogaeth systemig sy’n galluogi pobl wybodus a medrus i ffynnu a rhoi eu gorau.

Darllenwch ar-lein yma.

Prosbectws Hyfforddiant ACE

Mae Prosbectws Hyfforddiant ACE yn disgrifio’r gwahanol becynnau hyfforddi a ddatblygwyd yng Nghymru. Gellir dod o hyd i wybodaeth am: nodau hyfforddi a chanlyniadau dysgu, y gynulleidfa darged, sut y gellir cyrchu’r hyfforddiant a sut mae’r pecynnau’n mapio yn erbyn Fframwaith Sgiliau a Gwybodaeth ACE

Pecyn Cymorth Sefydliadau Gwybodus TrACE

Cynllun Cyflwyno

Mae’r Cynllun Cyflenwi hwn yn nodi blaenoriaethau’r Hwb ACE ym mlwyddyn tri ei gyflawni. Nodir ein dull strategol yn y ffigur isod. Yn ystod y ddwy flynedd gyntaf rydym wedi gwneud cynnydd sylweddol yn ein hamcanion i godi ymwybyddiaeth, datblygu’r offer a’r mecanweithiau meddwl systemau i gyflawni mewn ystod o sefydliadau a gweithio gyda rhai sectorau penodol i hyfforddi a datblygu polisïau a dulliau sy’n cael effaith.

Darllenwch ar-lein neu lawrlwythwch PDF yma.

Adnoddau Cymunedol a Chyhoeddus

Gweithwyr Proffesiynol a Sefydliadau.

Cymerwch gip ar ein dau weminar gydag Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru.

Yn ein gweminar cyntaf a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2017, gwnaethom helpu cynrychiolwyr i ddeall effaith ACEs, sut mae ACEs yn sail i waith gwasanaethau cyhoeddus, sut y gellir cymhwyso’r pum ffordd o weithio i ddefnyddio dull sy’n ceisio atal ACEs a sut i weithio gyda’n gilydd yn gall y ffordd hon gyflawni ysbryd a bwriad Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Yn ein hail weminar a gynhaliwyd ym mis Mehefin 2018, gwnaethom archwilio ymhellach faterion a godwyd yn gweminar ACEs y llynedd, ond buom hefyd yn trafod sut i gymhwyso hyn a’r sgiliau angenrheidiol. Gofynasom i’r cynrychiolwyr feddwl a ydynt yn gwneud y gorau o’r hyn y maent yn ei wneud ar hyn o bryd.

Rhaglen 1000 Diwrnod Cyntaf

Mae un o’n partneriaid, y Rhaglen 1000 Diwrnod Cyntaf (F1000D), wedi cyhoeddi adroddiad o’i brosiect mewnwelediad rhieni, a gwelliannau posibl y gellid eu gwneud i’r ffordd y mae gwasanaethau’n cael eu darparu i ferched beichiog a theuluoedd plant hyd at ddwy flwydd oed. . Casglwyd gwybodaeth werthfawr trwy ofyn i rieni beth oedd yn bwysig iddyn nhw yn ystod y 1000 diwrnod cyntaf.

Darllenwch Mewnwelediadau Rhieni ar-lein neu lawrlwythwch yma.

Darllenwch y 1000 Diwrnod Cyntaf yng Nghaerdydd ar-lein yma.

Mae tîm Rhaglen F1000D yn helpu i adeiladu rhwydwaith o feysydd sydd wedi ymrwymo i wella canlyniadau yn ystod y 1000 diwrnod cyntaf ac yn dod at ei gilydd o dan ymbarél Cydweithredol F1000D. Cysylltwch â’r tîm yn F1000D@wales.nhs.uk i ddarganfod mwy.

Cyhoeddodd y Rhaglen F1000D ffeithluniau ar gyfer pob ardal yng Nghymru hefyd, gan nodi’r data gorau sydd ar gael ar gyfer canlyniadau cyfredol yn ystod y 1000 diwrnod cyntaf. Ymhlith y dangosyddion mae ysmygu yn ystod beichiogrwydd, menywod beichiog ag anhwylderau iechyd meddwl, menywod sy’n profi cam-drin domestig yn ystod beichiogrwydd, a phlant sy’n byw mewn amddifadedd. Mae enghraifft ynghlwm ar gyfer Caerdydd, ac mae’r holl feysydd eraill ar gael trwy e-bostio’r tîm F1000D yn F1000D@wales.nhs.uk.

Darllenwch ar-lein neu lawrlwythwch PDF yma.

Adnoddau YchwanegolCwestiynau Cyffredin

Mae’r rhestr hon o Gwestiynau Cyffredin ac ymatebion a awgrymwyd wedi’i datblygu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Hwb Cymorth ACE. Bydd y rhestr yn cael ei diweddaru wrth i dystiolaeth newydd ddod i’r amlwg.

Darllenwch ar-lein neu lawrlwythwch PDF yma.

Dolenni defnyddiol

Os yw unrhyw un o’r materion a godwyd ar ein gwefan wedi effeithio arnoch chi, cysylltwch â’ch meddyg teulu i gael cyngor. Fel arall, efallai yr hoffech ofyn am gefnogaeth gan y sefydliadau canlynol:

Mae’r NSPCC yn elusen bwysig yn y DU sy’n arbenigo mewn amddiffyn plant ac atal creuluodeb i blant. Diben yr NSPCC yw rhoi terfyn ar greulondeb i blant. Cymorth i oedolion sy’n pryderu am blentyn: Ffoniwch 0808 800 5000 neu tecstiwch 88858. Os ydych chi’n oedolyn a gafodd ei gam-drin pan yn blentyn, gall yr NSPCC gynnig cymorth a chyngor hefyd.

Alcoholics Anonymous. Os yw eich arferion yfed yn achosi problemau i chi ac rydych chi dymuno rhoi’r gorau i yfed. Ffoniwch 0800 917 7650.

Mae UK Narcotics Anonymous yn gymdeithas o bobl sy’n gaeth i gyffuriau yr oedd cyffuriau wedi dod yn broblem fawr iddynt. Byddant yn cwrdd yn rheolaidd i helpu ei gilydd i roi’r gorau i ddefnyddio cyffuriau a pheidio ailgychwyn. Ffoniwch 0300 999 1212.

Mae ADFAM yn rhoi gwybodaeth a chymorth i deuluoedd defnyddwyr cyffuriau ac alcohol.

Mae Cymorth i Ddioddefwyr yn elusen genedlaethol sy’n cynnig cymorth cyfrinachol yn rhad ac am ddim i unrhyw un sydd wedi cael ei effeithio gan droseddu.  Ffoniwch 0808 168 9111.

Samariaid. Os ydych chi’n wynebu argyfwng, neu os oes rhywbeth yn gwneud i chi deimlo’n isel eich ysbryd, gallwch gysylltu â’r Samariaid 24 awr y dydd, bob dydd o’r wythnos. Ffoniwch 116 123.

Mae Relate yn wasanaeth cwnsela sy’n gweithio i hybu iechyd, parch a chyfiawnder mewn perthnasoedd rhwng cyplau a theuluoedd. Ffoniwch 0300 100 1234.

Mae Cymorth i Fenywod Cymru  yn elusen genedlaethol sy’n gweithio i atal trais yn y cartref tuag at ferched a plant. 0808 801 0800.

Mae MIND Cymru yn cynnig cyngor a chymorth i unrhyw un sy’n wynebu problem iechyd meddwl.  Maent yn ymgyrchu i wella gwasanaethau iechyd meddwl, gwella ymwybyddiaeth a hybu dealltwriaeth.  Ffoniwch 0300 123 3393 neu tecstiwch 86463.

Mae Live Fear Free yn cynnwys gwefan a gwasanaethau llinell gymorth a sgwrsio sy’n cynnig cymorth a gwybodaeth i unrhyw un sy’n profi trais yn y cartref neu’n dymuno cael rhagor o wybodaeth ynghylch gwasanaethau cymorth sydd ar gael. Ffoniwch 0808 801 0800.

Helpa Fi I Stopio yw’r brand ar gyfer yr holl wasanaethau am ddim i roi’r gorau i ysmygu a gynigir gan y GIG yng Nghymru.  Ffoniwch 0800 085 2219 neu tecstiwch HMQ at 80818.

Mae DAN24/7, Llinell Gymorth Alcohol a Chyffuriau Cymru, yn llinell gymorth ddwyieithog am ddim sy’n cynnig un pwynt cyswllt i unrhyw un yng Nghymru sy’n dymuno cael rhagor o wybodaeth neu gymorth yn ymwneud ag alcohol a chyffuriau. Ffoniwch 0800 808 2234 neu tecstiwch DAN at 81066.

Mae Cymdeithas Genedlaethol Pobl sydd wedi’u Cam-drin yn ystod Plentyndod (NAPAC) yn cynnig cymorth i oroeswyr camdriniaeth yn ystod plentyndod, yn cynnwys camdriniaeth gorfforol, emosiynol neu ddefodol, neu gamdriniaeth o ganlyniad i esgeulustod.  Ffoniwch 0808 801 0331.

MENU

FWYDLEN

Back
Back