This website is currently under review / Mae'r wefan hon yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd

Sail Wybodaeth

Rhennir llwyth o ddogfennau ac adnoddau defnyddiol isod i’ch helpu i ddod yn ymwybodol o ACE a gweithredu. Rydyn ni eisiau tyfu’r Sail Wybodaeth hon, felly anfonwch unrhyw adnoddau pellach atom ni rydych chi’n meddwl y gallai eraill elwa ohonyn nhw.

Cymorth i Bobl sydd wedi’u Dadleoli yng Nghymru mewn Llety Preifat

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [442.33 KB]

Cymorth iechyd a lles ar gyfer pobl sydd wedi’u dadleolis 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [2.10 MB]

Adnodd hyfforddi byr ar adfyd a thrawma i’r rhai sy’n gweithio gyda phobl sydd wedi’u dadleoli

 

Fframwaith Ymarfer Trawma – Datganiad ar y Cyd 

Hwb Cefnogi Profiadau Plentyndod Niweidiol Cymru a Straen Trawmatig Cymru

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [298.58 KB]

Cofnodi Gweminarau: Lansio Rhestr Chwarae Addysg Bellach Medi 2021

 

Arweiniad cryno i ddeall Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod ac ymagwedd wybodus at Drawma ac ACE (trACE)

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [162.00 B]

 

Animeiddiad ‘Navigating the Storm’ 

 

Mae Hyb ACE Cymru wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam (WGU) ar animeiddiad, ‘Llywio’r Storm’, sydd wedi bod yn ddarn o waith cydweithredol i gefnogi myfyrwyr, staff a’r gymuned i ddeall a chydnabod trawma a’r hyn y mae trawma yn ei olygu. Mae’r bartneriaeth yn rhan o ymrwymiad WGU i fod y brifysgol gyntaf i gael ei hysbysu gan Drawma a Phlentyndod Anffafriol (TrACE) gyntaf yng Nghymru, sy’n elfen allweddol o genhadaeth ddinesig y Brifysgol i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb cymdeithasol ar draws Gogledd Cymru.

Cafodd cysyniad yr animeiddiad ei ddatblygu gan fyfyriwr PhD a darlithydd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Tegan Brierley-Sollis a daethpwyd ag ef yn fyw gan fyfyrwyr WGU, i ddarlunio’r ffordd y mae gweithio trwy lens wybodus am drawma yn gallu creu cysylltiadau ystyrlon ac amlygu cryfderau eich gilydd. Mae’n archwilio sut y gallwn ddechrau’r daith i ddod yn fwy gwybodus am drawma ac ymatebol, yn seiliedig ar y ddealltwriaeth ein bod yn profi bywyd yn wahanol, ond trwy weithio gyda’n gilydd rydym yn gallu meithrin cymdeithas ac arwain â chwilfrydedd a dealltwriaeth dyner.

I weld digwyddiad lansio ‘Llywio’r Storm’ ym mis Ionawr , cliciwch yma: https://youtu.be/qpdcVTMhQto

 

Amser ACE i fod yn bosteri caredig

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [71.39 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [71.63 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [71.57 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [75.80 KB]

 

Plentyndod Addysg Uwch yng Nghymru sy’n Wybodus am Drawma ac ACEs Papur Gweledigaeth

Llyfryn cymorth amlieithog COVID-19 ar gyfer ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Fframwaith Sgiliau a Gwybodaeth

Mae Fframwaith Sgiliau a Gwybodaeth ACE yn nodi’r wybodaeth a’r sgiliau ar gyfer tair lefel o’r gweithlu. Mae unigolion sy’n seiliedig ar ACE yn meithrin perthnasoedd â phobl, gan edrych y tu hwnt i symptomau ac ymddygiadau a dangos caredigrwydd, tosturi a dealltwriaeth. Mae pobl â sgiliau ACE yn ymarferwyr myfyriol ac yn dangos eu rôl eu hunain wrth fynd i’r afael ag ACEs. Mae ‘Dylanwadwyr’ ACE yn datblygu ac yn cynnal diwylliant organig a chefnogaeth systemig sy’n galluogi pobl wybodus a medrus i ffynnu a rhoi eu gorau.

Darllenwch ar-lein yma.

Prosbectws Hyfforddiant ACE

Mae Prosbectws Hyfforddiant ACE yn disgrifio’r gwahanol becynnau hyfforddi a ddatblygwyd yng Nghymru. Gellir dod o hyd i wybodaeth am: nodau hyfforddi a chanlyniadau dysgu, y gynulleidfa darged, sut y gellir cyrchu’r hyfforddiant a sut mae’r pecynnau’n mapio yn erbyn Fframwaith Sgiliau a Gwybodaeth ACE

Pecyn Cymorth Sefydliadau Gwybodus TrACE

Cynllun Cyflwyno

Mae’r Cynllun Cyflenwi hwn yn nodi blaenoriaethau’r Hwb ACE ym mlwyddyn tri ei gyflawni. Nodir ein dull strategol yn y ffigur isod. Yn ystod y ddwy flynedd gyntaf rydym wedi gwneud cynnydd sylweddol yn ein hamcanion i godi ymwybyddiaeth, datblygu’r offer a’r mecanweithiau meddwl systemau i gyflawni mewn ystod o sefydliadau a gweithio gyda rhai sectorau penodol i hyfforddi a datblygu polisïau a dulliau sy’n cael effaith.

Darllenwch ar-lein neu lawrlwythwch PDF yma.

Adnoddau Cymunedol a Chyhoeddus

Gweithwyr Proffesiynol a Sefydliadau.

Cymerwch gip ar ein dau weminar gydag Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru.

Yn ein gweminar cyntaf a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2017, gwnaethom helpu cynrychiolwyr i ddeall effaith ACEs, sut mae ACEs yn sail i waith gwasanaethau cyhoeddus, sut y gellir cymhwyso’r pum ffordd o weithio i ddefnyddio dull sy’n ceisio atal ACEs a sut i weithio gyda’n gilydd yn gall y ffordd hon gyflawni ysbryd a bwriad Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Yn ein hail weminar a gynhaliwyd ym mis Mehefin 2018, gwnaethom archwilio ymhellach faterion a godwyd yn gweminar ACEs y llynedd, ond buom hefyd yn trafod sut i gymhwyso hyn a’r sgiliau angenrheidiol. Gofynasom i’r cynrychiolwyr feddwl a ydynt yn gwneud y gorau o’r hyn y maent yn ei wneud ar hyn o bryd.

Rhaglen 1000 Diwrnod Cyntaf

Mae un o’n partneriaid, y Rhaglen 1000 Diwrnod Cyntaf (F1000D), wedi cyhoeddi adroddiad o’i brosiect mewnwelediad rhieni, a gwelliannau posibl y gellid eu gwneud i’r ffordd y mae gwasanaethau’n cael eu darparu i ferched beichiog a theuluoedd plant hyd at ddwy flwydd oed. . Casglwyd gwybodaeth werthfawr trwy ofyn i rieni beth oedd yn bwysig iddyn nhw yn ystod y 1000 diwrnod cyntaf.

Darllenwch Mewnwelediadau Rhieni ar-lein neu lawrlwythwch yma.

Darllenwch y 1000 Diwrnod Cyntaf yng Nghaerdydd ar-lein yma.

Mae tîm Rhaglen F1000D yn helpu i adeiladu rhwydwaith o feysydd sydd wedi ymrwymo i wella canlyniadau yn ystod y 1000 diwrnod cyntaf ac yn dod at ei gilydd o dan ymbarél Cydweithredol F1000D. Cysylltwch â’r tîm yn F1000D@wales.nhs.uk i ddarganfod mwy.

Cyhoeddodd y Rhaglen F1000D ffeithluniau ar gyfer pob ardal yng Nghymru hefyd, gan nodi’r data gorau sydd ar gael ar gyfer canlyniadau cyfredol yn ystod y 1000 diwrnod cyntaf. Ymhlith y dangosyddion mae ysmygu yn ystod beichiogrwydd, menywod beichiog ag anhwylderau iechyd meddwl, menywod sy’n profi cam-drin domestig yn ystod beichiogrwydd, a phlant sy’n byw mewn amddifadedd. Mae enghraifft ynghlwm ar gyfer Caerdydd, ac mae’r holl feysydd eraill ar gael trwy e-bostio’r tîm F1000D yn F1000D@wales.nhs.uk.

Darllenwch ar-lein neu lawrlwythwch PDF yma.

Adnoddau YchwanegolCwestiynau Cyffredin

Mae’r rhestr hon o Gwestiynau Cyffredin ac ymatebion a awgrymwyd wedi’i datblygu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Hwb Cymorth ACE. Bydd y rhestr yn cael ei diweddaru wrth i dystiolaeth newydd ddod i’r amlwg.

Darllenwch ar-lein neu lawrlwythwch PDF yma.

Dolenni defnyddiol

Os yw unrhyw un o’r materion a godwyd ar ein gwefan wedi effeithio arnoch chi, cysylltwch â’ch meddyg teulu i gael cyngor. Fel arall, efallai yr hoffech ofyn am gefnogaeth gan y sefydliadau canlynol:

Mae’r NSPCC yn elusen bwysig yn y DU sy’n arbenigo mewn amddiffyn plant ac atal creuluodeb i blant. Diben yr NSPCC yw rhoi terfyn ar greulondeb i blant. Cymorth i oedolion sy’n pryderu am blentyn: Ffoniwch 0808 800 5000 neu tecstiwch 88858. Os ydych chi’n oedolyn a gafodd ei gam-drin pan yn blentyn, gall yr NSPCC gynnig cymorth a chyngor hefyd.

Alcoholics Anonymous. Os yw eich arferion yfed yn achosi problemau i chi ac rydych chi dymuno rhoi’r gorau i yfed. Ffoniwch 0800 917 7650.

Mae UK Narcotics Anonymous yn gymdeithas o bobl sy’n gaeth i gyffuriau yr oedd cyffuriau wedi dod yn broblem fawr iddynt. Byddant yn cwrdd yn rheolaidd i helpu ei gilydd i roi’r gorau i ddefnyddio cyffuriau a pheidio ailgychwyn. Ffoniwch 0300 999 1212.

Mae ADFAM yn rhoi gwybodaeth a chymorth i deuluoedd defnyddwyr cyffuriau ac alcohol.

Mae Cymorth i Ddioddefwyr yn elusen genedlaethol sy’n cynnig cymorth cyfrinachol yn rhad ac am ddim i unrhyw un sydd wedi cael ei effeithio gan droseddu.  Ffoniwch 0808 168 9111.

Samariaid. Os ydych chi’n wynebu argyfwng, neu os oes rhywbeth yn gwneud i chi deimlo’n isel eich ysbryd, gallwch gysylltu â’r Samariaid 24 awr y dydd, bob dydd o’r wythnos. Ffoniwch 116 123.

Mae Relate yn wasanaeth cwnsela sy’n gweithio i hybu iechyd, parch a chyfiawnder mewn perthnasoedd rhwng cyplau a theuluoedd. Ffoniwch 0300 100 1234.

Mae Cymorth i Fenywod Cymru  yn elusen genedlaethol sy’n gweithio i atal trais yn y cartref tuag at ferched a plant. 0808 801 0800.

Mae MIND Cymru yn cynnig cyngor a chymorth i unrhyw un sy’n wynebu problem iechyd meddwl.  Maent yn ymgyrchu i wella gwasanaethau iechyd meddwl, gwella ymwybyddiaeth a hybu dealltwriaeth.  Ffoniwch 0300 123 3393 neu tecstiwch 86463.

Mae Live Fear Free yn cynnwys gwefan a gwasanaethau llinell gymorth a sgwrsio sy’n cynnig cymorth a gwybodaeth i unrhyw un sy’n profi trais yn y cartref neu’n dymuno cael rhagor o wybodaeth ynghylch gwasanaethau cymorth sydd ar gael. Ffoniwch 0808 801 0800.

Helpa Fi I Stopio yw’r brand ar gyfer yr holl wasanaethau am ddim i roi’r gorau i ysmygu a gynigir gan y GIG yng Nghymru.  Ffoniwch 0800 085 2219 neu tecstiwch HMQ at 80818.

Mae DAN24/7, Llinell Gymorth Alcohol a Chyffuriau Cymru, yn llinell gymorth ddwyieithog am ddim sy’n cynnig un pwynt cyswllt i unrhyw un yng Nghymru sy’n dymuno cael rhagor o wybodaeth neu gymorth yn ymwneud ag alcohol a chyffuriau. Ffoniwch 0800 808 2234 neu tecstiwch DAN at 81066.

Mae Cymdeithas Genedlaethol Pobl sydd wedi’u Cam-drin yn ystod Plentyndod (NAPAC) yn cynnig cymorth i oroeswyr camdriniaeth yn ystod plentyndod, yn cynnwys camdriniaeth gorfforol, emosiynol neu ddefodol, neu gamdriniaeth o ganlyniad i esgeulustod.  Ffoniwch 0808 801 0331.

MENU

FWYDLEN

Back
Back