This website is currently under review / Mae'r wefan hon yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd

Ymgynghoriad fframwaith sy’n seiliedig ar drawma

                                                               

 

Cymru sy’n Wybodus o Drawma: Ymagwedd Gymdeithasol at Ddeall, Atal a Chefnogi Effeithiau Trawma ac Adfyd 

Mae’r ymgynghoriad cyhoeddus ar y Fframwaith Ymarfer Trawma wedi cau erbyn hyn

 

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mawrth2022
Camau i’w cymryd: 17 Mehefin 2022

 

Digwyddiadau Gweithdy ar gyfer Ymgynghoriad ‘Cymru Gwybodus o Drawma: Ymgynghoriad Ymagwedd Gymdeithasol at ddeall, atal a chefnogi effeithiau Trawma ac Adfyd’

Mae eich barn yn werthfawr iawn wrth lunio’r fframwaith pwysig hwn, felly fel rhan o’r ymgynghoriad cyhoeddus, rydym yn cynnal cyfres o weithdai i gynnig y cyfle i drafod a gofyn cwestiynau am y fframwaith ac i ni gasglu’ch adborth. Darperir gwasanaeth cyfieithu ar y pryd i’r rhai sy’n dymuno sgwrsio yn Gymraeg. Bydd lluniaeth ysgafn ar gael hefyd.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi’r dyddiadau a’r lleoliadau gweithdai dilynol gyda dolenni Eventbrite i gofrestru:

  • 4 Mai, Aberystwyth, 2-4pm: Y Brif Neuadd, Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Aberystwyth, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3FE. Dolen Gofrestru Eventbrite YMA
  • 19 Mai, Casnewydd, 10-12: Ystafell Fusnes, Stondin Bisley yn Rodney Parade, Ffordd Rodney, Casnewydd, NP19 0UU. Dolen Gofrestru Eventbrite YMA
  • 25 Mai, Abertawe, 2-4pm: IQ002, Glannau Campws IQ Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Abertawe, SA1 8EW. Dolen Gofrestru Eventbrite YMA
  • 7 Mehefin, Llandudno, 10-12: Ystafell Geirionydd, Canolfan Fusnes Conwy, Ffordd y Gyffordd, Llandudno, LL31 9XX. Dolen Gofrestru Eventbrite YMA

 

Trosolwg

Mae Canolfan Gymorth Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE) a Straen Trawmatig Cymru wedi cydweithio ar gyd-gynhyrchu Fframwaith Arfer Trawma Cenedlaethol i Gymru sy’n cwmpasu pob grŵp oedran a phob math o adfyd a digwyddiadau trawmatig. Nod y fframwaith yw helpu pobl, sefydliadau a systemau i atal adfyd a thrawma a’u heffeithiau negyddol cysylltiedig. Bydd yn hwyluso datblygiad dull systemau cyfan o gefnogi anghenion pobl sydd wedi profi adfyd a thrawma ac yn ceisio dod â chysondeb a chydlyniad i gefnogi’r ymdrech honno a sicrhau ei bod yn diwallu anghenion y rhai yr effeithir arnynt gan drawma. Mae hyn yn ymestyn o’r angen am ymatebion empathig, tosturiol ar draws holl gymdeithas Cymru ac ymyriadau mwy acíwt ac arbenigol y gall fod eu hangen i gefnogi’r rhai sydd ag anghenion clinigol yn dilyn profiadau o drawma. Mae’r Fframwaith yn darparu diffiniadau cytûn a chysondeb dealltwriaeth o’r hyn a olygir gan y gwahanol lefelau o ymarfer wrth atal adfyd a thrawma a chefnogi pobl y mae’n effeithio arnynt.

Daethom â Grŵp Cyfeirio Arbenigol ynghyd i’n cynghori a chefnogi’r gwaith hwn; mae hyn yn cynnwys pobl sydd â profiad byw, ymarferwyr o ystod o sectorau, arweinwyr clinigol ac anghlinigol ac academyddion i sicrhau bod y Fframwaith yn cael ei gydgynhyrchu mewn gwirionedd ac sy’n gosod dynoliaeth wrth ei galon.

Datblygwyd y ddogfen hon mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru.

 

I gael rhagor o wybodaeth am y Fframwaith neu’r broses ymgynghori â’r cyhoedd, anfonwch e-bost at y Ganolfan Gymorth ACE yn ACE@wales.nhs.uk

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.78 MB]

 

Sut i ymateb

Mae’r fframwaith hwn bellach yn agored i ymgynghoriad cyhoeddus a bydd yn parhau felly tan 17 Mehefin 2022. I gyflwyno ymateb, lawrlwythwch ffurflen ymateb isod ac e-bostiwch y fersiwn wedi’i chwblhau i fframwaithtrawma@wales.nhs.uk

 

Gwybodaeth bellach a dogfennau cysylltiedig

Mae fersiynau print bras, Braille ac ieithoedd eraill o’r ddogfen hon ar gael ar gais.

 

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Gymraeg hefyd yma 

 

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (UK GDPR)

Iechyd Cyhoeddus Cymru fydd y rheolydd data ar gyfer unrhyw ddata personol a ddarperir gennych fel rhan o’ch ymateb i’r ymgynghoriad, fel gwesteiwr sefydliadol Hyb Cymorth ACE. Bydd unrhyw ymateb a anfonwch atom yn cael ei weld yn llawn gan staff o’r Hyb Cymorth ACE a Straen Trawmatig Cymru sy’n ymdrin â’r materion y mae’r ymgynghoriad hwn yn ymdrin â nhw.

Er mwyn dangos bod yr ymgynghoriad wedi’i gynnal yn briodol, mae’r Hyb Cymorth ACE a Straen Trawmatig Cymru yn bwriadu cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion i’r ddogfen hon. Efallai y byddwn hefyd yn cyhoeddi ymatebion yn llawn. Fel arfer, cyhoeddir enw a chyfeiriad (neu ran o gyfeiriad) yr unigolyn neu’r sefydliad a anfonodd yr ymateb gyda’r ymateb. Os nad ydych am i’ch enw a’ch cyfeiriad gael eu cyhoeddi, rhowch wybod i ni yn ysgrifenedig pan fyddwch yn anfon eich ymateb. Yna byddwn yn eu golygu cyn eu cyhoeddi.

Gall unrhyw wybodaeth a dderbynnir, gan gynnwys gwybodaeth bersonol, gael ei chyhoeddi neu ei datgelu yn unol â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Deddf Diogelu Data 2018 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004.

Os caiff eich manylion eu cyhoeddi fel rhan o’r ymateb i’r ymgynghoriad, bydd yr adroddiadau cyhoeddedig hyn yn cael eu cadw am gyfnod amhenodol. Bydd unrhyw ran o’ch data a gedwir fel arall gan Hyb Cymorth ACE a Straen Trawmatig Cymru yn cael ei gadw am ddim mwy na thair blynedd.

Eich hawliau

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych yr hawl i:

  • i gael gwybod am y data personol a gedwir amdanoch ac i gael mynediad ato
  • ei gwneud yn ofynnol i ni gywiro gwallau yn y data hwnnw
  • i (o dan rai amgylchiadau) wrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu
  • ar gyfer (mewn rhai amgylchiadau) eich data i gael ei ‘ddileu’
  • i gludadwyedd data (o dan rai amgylchiadau).
  • i gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch sut mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn prosesu eich data personol, neu os ydych am arfer eich hawliau o dan GDPR y DU, cysylltwch â:

Swyddog Diogelu Data

Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

2 Capital Quarter,

Stryd Tyndall

Caerdydd

CF10 4BZ

 

Fel arall gallwch anfon e-bost PHW.InformationGovernance@wales.nhs.uk

Manylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw:

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire  SK9 5AF

Ffôn: 01625 545 745 neu
0303 123 1113

Gwefan: https://ico.org.uk/

MENU

FWYDLEN

Back
Back